Medezeggenschapsraad

De medezeggenschapsraad (mr@bs-kameleon.nl)

- samen naar “wij” -
        
Op grond van de Wet Medezeggenschap Onderwijs hebben alle scholen in Nederland een medezeggenschapsraad (MR).
De MR van een basisschool bestaat uit vertegenwoordigers van de ouders en vertegenwoordigers van het (onderwijzend) personeel. In totaal bestaat de MR van De Kameleon uit 4 personen, 2 ouders en 2 leerkrachten.
De MR overlegt met de directie over belangrijke schoolzaken en heeft hiervoor instemmingsrecht of adviesrecht. De MR vergaderingen worden gehouden op school en zijn openbaar. De MR heeft een reglement en dit ligt op school ter inzage en staat op de website.
Binnen de MR van De Kameleon is helder afgesproken hoe de MR hun rol ziet:
De MR van bs De Kameleon heeft betrokken leden die de school ondersteunen bij het bouwen aan en versterken van optimaal onderwijs dat past bij het individuele kind en zijn/haar ontwikkeling, vanuit de belangen van ouders en leerkrachten die zij weerspiegeld willen zien in de werkwijze van de school
Kort samengevat wil de MR aansluiten bij de visie van school gaan we ‘samen naar “wij” ‘.
 
Via de medezeggenschapsraad kunt u dus uw stem laten horen en rechtstreeks invloed uitoefenen op het reilen en zeilen op school. Iedere ouder die kinderen op school heeft kan zich verkiesbaar stellen voor de MR als er vacatures zijn.
 
Voorzitter                                                    Secretariaat en penningmeester
Mw. Jenny Karidi (ouder)                           Mw. Karin van Lier (leerkracht)
                                                                      e-mail: k.vanlier@bs-kameleon.nl
 
Vice voorzitter                                            Algemeen lid
Mw. Johanneke Jansen                               John van den Boogaard (ouder).
e-mail: j.jansen@bs-kameleon.nl