GMR

De gemeenschappelijke medezeggenschapsraad (GMR)

Onderwijs is altijd in ontwikkeling, zo ook bij MeerderWeert. Er moeten veel -en soms ook moeilijke- besluiten worden genomen op uiteenlopende gebieden.
Dat kan en wil de Raad van Bestuur (RvB) niet alleen. Naast de Raad van Toezicht en de directieraad krijgt de RvB ook ondersteuning en advies van de Gemeenschappelijke medezeggenschapsraad (GMR). Een goede vertegenwoordiging van leerkrachtenen ouders is hiervoor van essentieel belang.
De GMR wordt door de RvB geïnformeerd over zaken die spelen binnen de stichting MeerderWeert. Dit zijn onderwerpen op het gebied van onder andere financiën, personeelsbeleid, formatie en visie op onderwijs. Bij een aantal van deze zaken heeft de GMR advies- of zelfs instemmingrecht.
De GMR is samengesteld uit een personeels- en een oudergeleding. De binnen de GMR besproken onderwerpen betreffen vaak gezamenlijk belangen, maar soms ook belangen voor één van beide groepen.
 
Wij vinden het van urgent belang dat alle disciplines in een sterke school-MR en een overkoepelende MeerderWeert GMR vertegenwoordigd zijn. Daarom doen we een oproep aan medewerkers en ouders van kinderen op onze scholen om ons hierin te ondersteunen. U kunt contact opnemen met de GMR of met de Raad van Bestuur.
 
De voorzitter van de GMR is:
Mevrouw Vivian Hoeben, bereikbaar via e-mailadres:
gmr@meerderweert.nl