Missie en visie

Missie
Kinderen voorbereiden op de toekomst die voor hen ligt is onze missie, waarbij het doel is een leeromgeving te bieden waarin kinderen zichzelf en hun eigen unieke talenten leren kennen en ontwikkelen, verantwoordelijkheid nemen voor hun keuze(s) en kennis maken met elkaar en met de wereld. Hierdoor wordt een stevige basis wordt gelegd voor een lerend leven en een gelukkige toekomst.
 
Visie
De Kameleon wil een school zijn waar kinderen graag naar toe gaan en waar het cognitieve leren een vanzelfsprekend onderdeel is van hun persoonlijke groei. Gelijkwaardigheid is een belangrijk gegeven en dat is zichtbaar in de manier waarop we met elkaar communiceren: vanuit openheid, respect en empathie. Kinderen worden gezien, gehoord en geholpen om op te komen voor zichzelf en te luisteren naar anderen. Fouten maken mag.  Een sterke basis van acceptatie en vertrouwen biedt kinderen rust en veiligheid. De kinderen weten dat ze welkom zijn met al hun talenten en mogelijkheden, zo kunnen ze groeien in zelfzekerheid en leren ze zichzelf kennen. Ze leren samen te werken en zich te verplaatsen in een ander. Ze leren positief te denken over zichzelf en durven zich steeds meer te laten zien. Leren vanuit intrinsieke motivatie wordt zo vanzelfsprekend.
 
Ieder mens heeft eigen unieke talenten, wil in essentie groeien en zichzelf ontwikkelen. Voor kinderen is het belangrijk om zich in de huidige snel veranderende maatschappij evenwichtig te ontwikkelen. Hierbij is het van belang dat kinderen de kernvakken taal, rekenen lezen en schrijven leren maar daarnaast is het van belang dat de kinderen zichzelf leren kennen. Als school hebben wij hierbij een belangrijke taak om de kinderen te ondersteunen bij deze zoektocht. We scheppen voor de kinderen een actieve en toekomstgerichte leeromgeving waarin zij zichzelf en de wereld kunnen ontdekken. We maken hierbij gebruik van diverse samenwerkingsvormen en digitale hulpmiddelen en bieden de leerstof aan als samenhangende gehelen.
 
Kernwaarden:
 
Als basisschool willen we "waarden-gestuurd" werken. Dat wil zeggen dat er een aantal waarden zijn die we belangrijk vinden en die als fundament dienen bij het "samen leren" en "samen leven" willen gebruiken. Aan deze waarden zijn we herkenbaar voor kinderen ouders en andere partners. De kernwaarden bepalen ons handelen ze laten zien wie wij als school en gemeenschap willen zijn. We zullen hieronder de kernwaarden benoemen en voorzien van een korte uitleg
 
Veiligheid
Hiermee bedoelen we dat onze school voor iedereen die er bij betrokken een veilige plaats moet zijn. Een plaats waar je je als kind, ouder en leerkracht welkom voelt met al je specifieke talenten en mogelijkheden maar ook met je beperkingen. Je mag hier op school zijn wie je bent en het is niet erg dat je nog iets hebt te leren want dan doen we samen. We zien het als onze opdracht om op school een veilige en empathische ruimte te scheppen met en voor elkaar.
 
Samen
Hiermee bedoelen we dat we beseffen dat we elkaar nodig hebben om tot leren te komen. We kunnen het niet alleen! De kinderen hebben elkaar nodig bij het leren. Daarom werken kinderen uit verschillende jaargroepen (groeps-doorbrekend) samen met elkaar aan opdrachten. Kinderen zijn hierbij afwisselend elkaars mentor, coach of maatje. In wisselende samenstellingen zullen zij werken aan betekenisvolle opdrachten om kennis te verwerven en vaardigheden te leren en een attitude te ontwikkelen om zonder oordeel te luisteren naar andere meningen, om iemand anders te helpen met een hulpvraag, om een goede hulpvraag aan iemand te stellen .
 
"Samen" staat daarmee ook voor de open houding van de school naar de wijk Fatima en naar de wereld als geheel. Wij zijn geen eilandje maar willen de wijk en de wereld de school binnenhalen.
 
"Samen" staat ook voor het besef dat de leerkracht, de kinderen, zijn collega's en de ouders nodig heeft bij het afstemmen op de leerbehoefte van de groep. Leerkrachten werken daarom samen bij het voorbereiden en het plannen van de verschillende onderwijsleerprocessen. Ze stemmen af op elkaar en met de ouders. Met kinderen en ouders worden gesprekken gevoerd om elkaars verwachtingen te leren kennen en om daarop af te stemmen.
 
"SAMEN sterk!"  is waar wij voor staan bij de Kameleon.  
Elke letter beschrijft de grondhouding van het team op school.
S - sociaal,
A - actief, 
M - mensgericht,
E - eenheid, 
N - nieuwsgierig
Door onszelf zo op te stellen leren wij de kinderen dat ze mogen zijn wie ze zijn. Op deze manier durven de kinderen zichzelf steeds meer te laten zien om zo hun eigen ambities  te kunnen  realiseren SAMEN  met ouders en leerkrachten.

 
Autonomie
Hiermee bedoelen we dat iedereen die aan het leren is, de kinderen, de leerkrachten en ook de…. Het zelf moet doen. Je moet dus letterlijk zelf in beweging komen… iets gaan doen. Hierbij is het van belang dat je goed weet hoe jij het beste leert. Het gaat er hierbij niet om hoe slim je bent maar meer om hoe jij slim bent. Hoewel we beseffen dat de kinderen het leren zelf moeten doen hoeven ze het niet alleen te doen. De leerkrachten van onze school zullen kinderen steeds uitnodigen om in beweging te komen en ondersteunen bij hun persoonlijke leerproces. Als school zoeken we naar mogelijkheden om het leren steeds meer te personaliseren.
 
Uitdaging
Hiermee bedoelen we dat we allemaal een opdracht hebben om te leren wat nodig is voor de toekomst, om onze eigen ambities te realiseren en daarmee bij te dragen aan een gelukkige duurzame samenleving. De belangrijkste taak van de leerkrachten van onze school is om de uitdagingen, dromen, wensen en drijfveren van onze kinderen te ontdekken en deze vertalen naar inspirerende en betekenisvolle leeractiviteiten. De leerkrachten stellen daarom vaak de vraag: " wat wil jij vandaag leren en hoe kan ik je daarbij ondersteunen?". We prikkelen de nieuwsgierigheid en verwondering van de kinderen om meer te weten te komen van de wereld waarin ze leven.  We werken opbrengstgericht om de dromen van kinderen te realiseren. Vanuit de wettelijke opdracht die we als school hebben zorgen wij ook voor de vertaling hiervan naar leerlijnen en kerndoelen.
 
Gezelligheid
Hiermee bedoelen we dat we op onze school gastheer zijn voor elkaar. We zijn betrokken op elkaar en hebben aandacht voor elkaar. We delen een belangrijk stuk van elkaars leven in school. We delen blijdschap, enthousiasme maar ook telleurstelling en verdriet. We zorgen ervoor dat we het fijn hebben met elkaar en geven daarmee vorm aan het samen "beleven" wat voor onze schoolgemeenschap van groot belang is.
 
Bij alles wat we doen zijn we aanspreekbaar op deze kernwaarden.