TALENT2 TAALSCHOOL

VOOR WIE?
In augustus 2020 is vanuit stichting Eduquaat en stichting MeerderWeert een nieuw initiatief van start gegaan voor nieuwkomers en kinderen met een taalachterstand: Talent2, NT2 Taalschool. (NT2 staat voor Nederlands als tweede taal, want de moedertaal blijft uiteraard nummer één). 

In de kleinschalige groepen van Talent2, een NT2-taalschool als onderdeel van basisschool de Kameleon, krijgen kinderen die bij binnenkomst de Nederlandse taal niet beheersen onderwijs op maat. Niet alleen kinderen van statushouders volgen hier les, maar ook kinderen van onder meer expats en arbeidsmigranten. De behoefte is groot en de winst voor de kinderen enorm. En daar gaat het om. 

Het is een bewuste keuze van de onderwijsstichtingen Eduquaat en MeerderWeert om de opgedane expertise van de medewerkers van de voormalige KoaLa school voor nieuwkomers niet verloren te laten gaan met de sluiting van de KoaLa school. 

Talent2 is een bovenschoolse taalschool voor kinderen uit alle uithoeken van de wereld die ondersteuning nodig hebben bij een goede start in Nederland. Sinds de zomer van 2020 heeft men bijvoorbeeld al kinderen uit o.a. Frankrijk, Polen, Bulgarije, Cyprus en Guinee mogen verwelkomen.  

We willen een geborgen en inspirerend pedagogisch klimaat neerzetten voor deze kinderen. Wanneer zij direct naar een reguliere basisschool gaan, kunnen ze buiten de groep vallen, omdat ze de taal niet spreken of verstaan en de gewoontes niet kennen. Binnen Talent2 zijn zij allemaal gelijk. 

PERSOONLIJKE AANDACHT
De kinderen van Talent2 krijgen onderwijs op maat omdat hun afkomst divers en het onderwijs dat ze tot dan toe hebben gehad verschillend is. Sommige kinderen zijn reeds Latijns geletterd, andere spreken een taal die gebaseerd is op het Arabische of Cyrillische alfabet. De taak van het Talent2-team bestaat eruit om deze kinderen te begeleiden en hen zo snel mogelijk de Nederlandse taal eigen te laten maken, zonder dat ze hun eerste taal ‘vergeten’. Natuurlijk wordt er ook gerekend en gegymd en wordt er wereldoriëntatie, muziek enz. gegeven. Voor de sociaal-emotionele ontwikkeling van de kinderen is er speciale aandacht. 

Regelmatig wordt de voortgang van de kinderen besproken. Er wordt dan naast de didactische en sociaal-emotionele ontwikkeling ook bekeken of een kind – eventueel met ondersteuning aan het kind zelf of aan de leerkracht – op de reguliere school kan instromen. 

Talent2 is een school waar iedereen zich welkom en thuis mag voelen. Er heerst een fijne, toegankelijke sfeer. Je ziet duidelijk snelle groei en de motivatie is voelbaar bij zowel kinderen als leerkrachten!  

DEZELFDE BLOEDGROEP
De leerlingenpopulatie van de Kameleon is eveneens divers en vormt de perfecte locatie voor Talent2. 
Tussen de teams van de Talent2 taalschool en de Kameleon bestaat een goede klik. Alle medewerkers hebben dezelfde bloedgroep met een groot hart voor diversiteit. We voelen ons als nieuwe collega’s welkom. Samen pakken we trainingen en projecten op om onze gedeelde visie uit te dragen. We willen deze kinderen een mooie start geven met perspectief op talentontwikkeling. 
Als een nieuwkomer zich meldt op de reguliere wijkschool wordt, in samenspraak met het intern ondersteuningsteam (IOT) en de directie van de betreffende school, besproken wat de beste plek voor hem of haar is om de taal snel machtig te worden. Bij een positief besluit voor voltijds taalonderwijs op de Talent2-taalschool, wordt het kind aangemeld.  
De Talent2 taalschool beschikt over een middenbouwgroep voor groep 3 t/m 5 en een bovenbouwgroep voor groep 6 t/m 8. Oftewel; kinderen van 7 tot 9 jaar en kinderen tussen 10 en 13 jaar”.  
Het kan zo zijn dat voltijds taalonderwijs niet nodig is en dat het kind met een minder intensief programma prima volstaat. Deze kinderen kunnen dan voor deeltijd NT2-onderwijs terecht bij basisschool Aan de Bron en basisschool Het Dal (onderdeel van Brede School Markeent). In Stramproy is een steunpunt dat wordt ondersteund vanuit de Talent2-taalschool en ook in Nederweert wordt momenteel verder invulling gegeven aan een dergelijk steunpunt. 
ZACHTE OVERGANG
Een kind krijgt op de TaleNT2-school maximaal twee jaar NT2-onderwijs. In de laatste maanden van een traject wordt per kind al een zachte overgang naar de wijkschool ingezet. In samenspraak met de school kijken we of een kind al kan meedoen aan activiteiten in de wijk, op school of zich al kan aansluiten bij een (sport)vereniging. 

Foto:
Imke Stals - Els Venner
Chiara Siddu - Peter v/d Bosch