TALENT2 TAALSCHOOL

VOOR WIE?
In augustus 2020 is vanuit stichting Eduquaat en stichting MeerderWeert een nieuw initiatief van start gegaan voor nieuwkomers en kinderen met een taalachterstand: Talent2, NT2 Taalschool. (NT2 staat voor Nederlands als tweede taal, want de moedertaal blijft uiteraard nummer één). 

In de kleinschalige groepen van Talent2, een NT2-taalschool als onderdeel van basisschool de Kameleon, krijgen kinderen die bij binnenkomst de Nederlandse taal niet beheersen onderwijs op maat. Niet alleen kinderen van statushouders volgen hier les, maar ook kinderen van onder meer expats en arbeidsmigranten. De behoefte is groot en de winst voor de kinderen enorm. En daar gaat het om. 

Het is een bewuste keuze van de onderwijsstichtingen Eduquaat en MeerderWeert om de opgedane expertise van de medewerkers van de voormalige KoaLa school voor nieuwkomers niet verloren te laten gaan met de sluiting van de KoaLa school. 

Talent2 is een bovenschoolse taalschool voor kinderen uit alle uithoeken van de wereld die ondersteuning nodig hebben bij een goede start in Nederland. Sinds de zomer van 2020 heeft men bijvoorbeeld al kinderen uit o.a. Frankrijk, Polen, Bulgarije, Cyprus en Guinee mogen verwelkomen.  

We willen een geborgen en inspirerend pedagogisch klimaat neerzetten voor deze kinderen. Wanneer zij direct naar een reguliere basisschool gaan, kunnen ze buiten de groep vallen, omdat ze de taal niet spreken of verstaan en de gewoontes niet kennen. Binnen Talent2 zijn zij allemaal gelijk. 

PERSOONLIJKE AANDACHT
De kinderen van Talent2 krijgen onderwijs op maat omdat hun afkomst divers en het onderwijs dat ze tot dan toe hebben gehad verschillend is. Sommige kinderen zijn reeds Latijns geletterd, andere spreken een taal die gebaseerd is op het Arabische of Cyrillische alfabet. De taak van het Talent2-team bestaat eruit om deze kinderen te begeleiden en hen zo snel mogelijk de Nederlandse taal eigen te laten maken, zonder dat ze hun eerste taal ‘vergeten’. Natuurlijk wordt er ook gerekend en gegymd en wordt er wereldoriëntatie, muziek enz. gegeven. Voor de sociaal-emotionele ontwikkeling van de kinderen is er speciale aandacht. 

Regelmatig wordt de voortgang van de kinderen besproken. Er wordt dan naast de didactische en sociaal-emotionele ontwikkeling ook bekeken of een kind – eventueel met ondersteuning aan het kind zelf of aan de leerkracht – op de reguliere school kan instromen. 

Talent2 is een school waar iedereen zich welkom en thuis mag voelen. Er heerst een fijne, toegankelijke sfeer. Je ziet duidelijk snelle groei en de motivatie is voelbaar bij zowel kinderen als leerkrachten!  

DEZELFDE BLOEDGROEP
De leerlingenpopulatie van de Kameleon is eveneens divers en vormt de perfecte locatie voor Talent2. 
Tussen de teams van de Talent2 taalschool en de Kameleon bestaat een goede klik. Alle medewerkers hebben dezelfde bloedgroep met een groot hart voor diversiteit. We voelen ons als nieuwe collega’s welkom. Samen pakken we trainingen en projecten op om onze gedeelde visie uit te dragen. We willen deze kinderen een mooie start geven met perspectief op talentontwikkeling. 
Als een nieuwkomer zich meldt op de reguliere wijkschool wordt, in samenspraak met het intern ondersteuningsteam (IOT) en de directie van de betreffende school, besproken wat de beste plek voor hem of haar is om de taal snel machtig te worden. Bij een positief besluit voor voltijds taalonderwijs op de Talent2-taalschool, wordt het kind aangemeld.  
De Talent2 taalschool beschikt over een middenbouwgroep voor groep 3 t/m 5 en een bovenbouwgroep voor groep 6 t/m 8. Oftewel; kinderen van 7 tot 9 jaar en kinderen tussen 10 en 13 jaar”.  
Het kan zo zijn dat voltijds taalonderwijs niet nodig is en dat het kind met een minder intensief programma prima volstaat. Deze kinderen kunnen dan voor deeltijd NT2-onderwijs terecht bij basisschool Aan de Bron en basisschool Het Dal (onderdeel van Brede School Markeent). In Stramproy is een steunpunt dat wordt ondersteund vanuit de Talent2-taalschool en ook in Nederweert wordt momenteel verder invulling gegeven aan een dergelijk steunpunt. 
ZACHTE OVERGANG
Een kind krijgt op de TaleNT2-school maximaal twee jaar NT2-onderwijs. In de laatste maanden van een traject wordt per kind al een zachte overgang naar de wijkschool ingezet. In samenspraak met de school kijken we of een kind al kan meedoen aan activiteiten in de wijk, op school of zich al kan aansluiten bij een (sport)vereniging. 
 
MISSIE & VISIE
De missie en visie van TaleNT2 is om de nieuwkomers leerlingen zo snel en zo goed mogelijk de Nederlandse taal en voorwaardelijk (school)gedrag aan te leren zodat ze volwaardig kunnen deelnemen aan de maatschappij.
De leerlingen werken richting het niveau op de leerlijn dat passend is bij hun leeftijd, zodat ze bij de uitstroom naar een vervolgschool zo goed als mogelijk kunnen aanhaken bij de groep waarin zij terechtkomen. Wij werken van DAT (dagelijkse algemene taal) naar CAT (cognitief academische taal) en brengen gaandeweg steeds meer verdieping aan in het taalaanbod.
Als team handelen wij vanuit de vier waarden veiligheid, respect, plezier en aandacht voor talenten.
Wij vinden het belangrijk om te denken in mogelijkheden en niet in beperkingen. Dat zorgt voor veiligheid en respect richting de leerlingen, hun ouders en hun cultuur, wat vervolgens weer plezier om te leren met zich meebrengt. Deze waarden zijn ook terug te zien in de drie gouden afspraken van de school:
 
Wij sluiten aan bij talenten, wat kinderen wél kunnen en stemmen ons onderwijs af op de zone van de naaste ontwikkeling. Wij bieden maatwerk voor iedere leerling. Omdat onze leerlingen verschillende achtergronden en onderwijservaringen hebben zorgen wij voor een passend aanbod per leerling, per vakgebied.
Om vanuit deze waarden te werken aan onze missie is ons onderwijs vooral betekenisvol. Dit is voor onze leerlingen essentieel. De geleerde taal en vaardigheden moeten herkenbaar en bruikbaar zijn voor onze leerlingen zodat het direct toepasbaar is in de eigen omgeving. Daarom werken wij thematisch. De thema's die behandeld worden in de klassen worden daarom zó ingezet, dat het passend is bij het niveau en de ontwikkeling waarin de leerling zich op dat moment bevindt.
Wanneer de leerlingen net in Nederland zijn, komen thema's zoals ‘de school, het huis, het lichaam’, aan bod. Dat hebben ze op dat moment nodig en is herkenbaar en betekenisvol in alledaagse situaties. Wanneer leerlingen al wat langer bij ons op school zitten en op (korte) termijn zullen gaan uitstromen naar het reguliere onderwijs komen hele andere thema's aan bod in de klas, zoals bijvoorbeeld ‘het milieu, beroepen’, etc. Deze thema's worden breder opgezet, worden geïntegreerd met andere vakgebieden en omvatten een langere periode waarin ruimte gecreëerd wordt voor inbreng van de kinderen. Er wordt op deze manier van DAT (dagelijkse algemene taal) naar CAT (cognitief academische taal) gewerkt.
Om het onderwijs betekenisvol in te richten moeten de leerlingen het onderwijs vooral ervaren en beleven. Dat betekent in de praktijk weinig werken uit boekjes, maar de taal letterlijk tastbaar maken voor de leerlingen. Het moet zichtbaar zijn in de klas, de nieuwe woorden moeten ze kunnen zien, aanraken, voelen, ruiken en soms zelfs proeven. Wij zorgen voor een rijke leeromgeving en halen ‘buiten’ naar ‘binnen’.

Indien mogelijk, koppelen we hier ook uitstapjes aan en gaan we met de leerlingen naar buiten. Daar waar de echte praktijk is. Veel leerlingen hebben door hun instabiele verleden of thuissituatie niet altijd de mogelijkheden gekregen om bepaalde ervaringen op te doen. Werkend vanuit de functioneel communicatieve visie op NT2-onderwijs, krijgen de leerlingen van ons de ruimte om die ervaringen op te doen en vervolgens in te zetten en te oefenen in de klas. Wij richten ons met deze visie vooral op het functionele aspect van taal zodat de leerlingen zo snel mogelijk leren te communiceren in hun nieuwe taal. De eigen taal van het kind wordt hierbij functioneel ingezet. Ook is er aandacht voor de vorm van taal: de zinsbouw en de grammatica. Wanneer de kinderen verder groeien in hun ontwikkeling wordt dit steeds meer verfijnd.
De drie pijlers waarop onze visie betekenis krijgt in de praktijk zijn aanbod, ruimte en feedback. Feedback geven staat altijd in verhouding tot de ruimte tot interactie die de leerlingen krijgen en het taalaanbod dat de leerkracht aanlevert. De kwaliteit van de feedback die gegeven kan worden hangt dus ook sterk af van deze twee andere taalgroeimiddelen. Vanuit de feedback van de leerkracht dient zich weer nieuw taalaanbod aan en is de cirkel weer rond.